Soczewki kontaktowe, szkła kontaktowe
Oferty specjalne
Większe opakowanie, większa oszczędność !!! Unikatowe oprawki Ubezpieczenie 12 m-cy Bezpłatne badanie wzroku Sprawdź czy masz JASKRĘ! Zestaw soczewkowy i 50% rabatu Oferta za 69zł 3 w cenie 1
Strona główna 

Okulary przeciwsłoneczne

 

Poprzedni regulamin sklepu

Poprzedni Regulamin sklepu ( obowiązujący do 24.12.2014 r. )

Sklep internetowy OPTILUX (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną www.optilux.pl prowadzony jest przez Dariusza Pomorskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakłady Optyczne „OPTILUX” Dariusz Pomorski, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod numerem 6575N. Siedziba zakładu głównego (jednocześnie siedziba Sklepu) mieści się przy ul. Pomorskiej 34, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego OPTILUX.
 2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Dariusz Pomorski, zwany dalej także Sprzedawcą.
 4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na domenach Optilux w chwili składania zamówienia.
 5. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 6. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

§ 2

Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub mailem na adres sklep@optilux.pl i można składać przez całą dobę. Możliwe jest także złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem (+48 ) 801 009 554 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub w tym samym czasie za pomocą komunikatora Live Chat.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep potwierdzane jest e-mailem na adres, który został podany przez Kupującego. Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej "spam" lub kontakt z obsługą Sklepu. Aktualny status zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić także w panelu “Sprawdź stan zamówienia”.
 3. Modyfikacja zamówienia możliwa jest do czasu rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia w przypadku zleceń na konstruowanych indywidualnie dla kupującego na podstawie zamówienia lub przekazania towaru do wysyłki w przypadku pozostałych towarów.
 4. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
 5. 1) przelewem za pośrednictwem serwisu www.dotpay.pl

  2) przelewem na rachunek bankowy Sklepu

  3) kartą kredytową

  4) przy odbiorze; należność pobiera Poczta Polska lub kurier firmy kurierskiej

 6. W przypadku płatności przy odbiorze Sklep zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu zamówień.
 7. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sklepu lub za pomocą karty kredytowej.

§ 3

Realizacja zamówień

 1. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio 7 dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 21 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub złożenia zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
 3. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w czasie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zostanie o tym zawiadomiony w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, chyba, że kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu.
 4. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub, gdy zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 6. Opłaty za przesyłkę kształtują się następująco:
 7. 1) Przelew na konto – Paczka pocztowa ekonomiczna (10,00 PLN)

  2) Przelew na konto – Paczka pocztowa priorytet (12,00 PLN)

  3) Kurier – (39,00 PLN)

  4) Za pobraniem – Paczka pocztowa ekonomiczna (15,00 PLN)

  5) Za pobraniem – Paczka pocztowa priorytet (17,00 PLN)

  6) DotPAY – Poczta Polska (14,00 PLN)

  7) DotPAY – Kurier DHL (15,00 PLN)

  8) Przesyłka gratis, gdy wartość zamówienia przekroczy 300,00 PLN

 8. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się również w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Koszty te doliczane są do każdego zamówienia. Koszty przesyłek podane w formularzu dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. Koszty przesyłek zagranicznych będą zgodne z faktycznie poniesionym przez Sklep kosztem.
 9. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługę przesyłki.
 11.  

§ 4
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: sklep@optilux.pl, telefonicznie pod numerem: numerem (+48 ) 801 009 554 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 lub osobiście w siedzibie Sklepu.
 3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć kompletny towar na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 5. W przypadku umów zawartych z osobami niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.
 6. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub osoby niebędącej konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 3. 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6) dostarczania prasy,

  7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 6. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe lub przekazem pocztowym w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.
 7. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Sprzedaż na próbę

 1. W przypadku sprzedaży oprawek okularowych oraz okularów przeciwsłonecznych, aby uniknąć ryzyka złego wyboru, Sklep proponuje Kupującemu zakup 3 (trzech) sztuk na próbę celem zbadania przez Kupującego ich właściwości.
 2. Okres próby wynosi 3 (trzy) dni robocze od dnia otrzymania towaru przez Kupującego. W okresie próby Kupujący może wybrać jedną, najbardziej odpowiadającą parę okularów lub oprawek, zaś pozostałe zwrócić Sprzedawcy w pudełku zwrotnym (kurierem, pocztą lub osobiście w siedzibie Sklepu) bez potrzeby podawania przyczyny.
 3. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 4. Pieniądze za niewybrane i zwrócone do Sklepu oprawki lub okulary przeciwsłoneczne Sklep zwraca w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymaniu zwrotnej przesyłki na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym (w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego).
 5. Jeżeli kupujący nie złożył oświadczenia woli (nie odesłał do Sklepu niewybranych okularów lub oprawek) w terminie określonym w ust. 2 uważa się, że uznał wszystkie zakupione oprawki lub okulary przeciwsłoneczne za dobre. Przedmioty sprzedaży stają się w takim przypadku własnością Kupującego.
 6. Ww. regulacje sprzedaży na próbę nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w szczególności prawa do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni.

§ 7

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia w Sklepie dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną wyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.optilux.pl i obowiązuje od dnia 1 września 2011 r.
Strona używa ciasteczek (cookies)

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.